UWAGA!
Z dniem 16.07.2022r Organizator konkursu wprowadził zmiany w Regulaminie.

Zmiany w Regulaminie Konkursu obejmują:
1) w par. 3 pkt 2 wprowadzono zmianę ram czasowych trwania konkursu
2) w par. 4 pkt 6 zmieniono datę wyłonienia zwycięzcy


§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin konkursu (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia konkursu „Mustang dla widza- FastHog” (dalej, jako: „Konkurs”)
 2. Organizatorem Konkursu  jest firma MOTO-LEADER Łukasz Dziewulski, woj. Mazowieckie, pow. Sokołowski, gm. Repki, ul. Orzechowa 21, 08-307 Repki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), numer NIP 823-159-96-56, Numer REGON 141625498, zwany dalej „Organizator”.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu. Reguluje i określa zasady i warunki wzięcia udziału w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna: na stronie: https://fasthoggarage.pl/regulamin-konkursu/
 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.
 6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i ma charakter dobrowolny.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią ani inną grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis YouTube, ani serwisy z nim związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi YouTube. W związku z powyższym YouTube nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród. 

 

§2. Uczestnicy konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która spełniła łącznie w okresie trwania konkursu następujące wymagania:

 1. Ukończyła 18. Rok życia;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. Nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny tj. rodzice, rodzeństwo, dzieci, małżonek, małżonek rodzeństwa, oraz powinowaci w linii prostej drugiego stopnia.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.

 

§3. Zasady konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  a) udzieleniu w trakcie trwania konkursu, odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Dlaczego to Ty powinieneś wygrać Mustanga?”, którą wraz z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu, nazwą konta Instagram oraz Youtube powinien podać w formularzu kontaktowym na stronie https://fasthoggarage.pl/konkurs
  b) subskrybowaniu kanałów YouTube:
  https://www.youtube.com/channel/UCvoy02KByg2JJij4DcenwAw
  https://www.youtube.com/channel/UCDryg2ck_WWfyLkIn0vbxqg/featured

  c) zaobserwowaniu kont na Instagramie:
  https://www.instagram.com/motoleaderusa/
  https://www.instagram.com/fasthoggarage/  
 2. Konkurs odbywa się od dnia 01.04.2022r Od godziny 15:00 do dnia 18.09.2022r do godziny 23:59 i jest organizowany w jednej edycji.
 3. Do jednego Uczestnika może zostać przypisane tylko jedno Zadanie konkursowe.
 4. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:
  a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
  b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
  c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
  d) treści, co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.
 5. Nagroda nie może zostać przepisana na osoby trzecie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w Konkursie, ale nie spełnił warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych zasad przez Uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi konkursowej na swojej stronie internetowej, na profilu Facebook Organizatora, kanale YouTube Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora bez publikacji danych osobowych Uczestnika za wyjątkiem jego imienia, wieku oraz miejscowości zamieszkania.
 8. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

 

§4. Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagrody

 1. Komisja Konkursowa będzie się składała z 3 osób i będą to: Mateusz Deinowski, Miłosz Szabłowski, Łukasz Dziewulski. Wybór Komisji jest ostateczny i zostanie potwierdzony protokołem z udziałem Notariusza lub Adwokata
 2. Jeżeli jedna z ww. osób nie będzie mogła brać udziału w pracach Komisji Konkursowej, wówczas zostanie ona zastąpiona przez Pana Pawła Szabłowskiego za wyjątkiem Notariusza lub Adwokata
 3. Komisja wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając oryginalność, kreatywność i adekwatność danego Zadania Konkursowego.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie jeżeli Komisja stwierdzi, że nie spełnia on wymagań, lub łamie zasady niniejszego regulaminu, oraz w wypadku gdy Organizator otrzyma informację, że Zadanie konkursowe narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, lub też prawa osób trzecich.
 5. Spośród wszystkich odpowiedzi, które spełniają wymagania niniejszego Regulaminu, zostanie wybrana jedna odpowiedź, która według komisji będzie najlepsza. Autor ww. odpowiedzi uzyska prawo do Nagrody stając się Zwycięzcą. 
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia 30.09.2022r. Zwycięzcę Organizator powiadomi drogą telefoniczną na numer telefonu podany w zgłoszeniu na adres email.
 7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  a) nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
  b) nie przekaże niezbędnych danych osobowych lub przekaże dane nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie. Organizator podejmie co najmniej dwie próby kontaktu. Za brak kontaktu uważane będzie brak nawiązania kontaktu, w tym brak odpisania na e-mail od organizatora w ciągu 7 dni od dnia pierwszej próby kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą.
 8. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu stanowiącego Nagrodę, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu stanowiącego Nagrodę oraz kosztów dojazdu Zwycięzcy do miejsca odbioru pojazdu lub innych kosztów transportu Nagrody poza miejsce wskazane jako miejsce odbioru.
 9. Wydanie nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy.
 10. Przez wydanie Nagrody rozumie się wypełnienie przez Zwycięzcę protokołu przekazania samochodu wraz z dokumentami niezbędnymi do ubezpieczenia i rejestracji w odpowiednim dla Zwycięzcy wydziale komunikacji. Fizyczne przekazanie Nagrody nastąpi po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu przez Zwycięzcę samochodu, w ustalonym wspólnie ze Zwycięzcą terminie, we wskazanym przez Organizatora miejscu na terenie Polski, a także po podpisaniu przez Zwycięzcę umowy o nieodpłatnym oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych przeniesieniu praw autorskich na Organizatora do hasła wymyślonego przez Zwycięzcę, a które to hasło przyniosło mu wygraną w niniejszym konkursie, jak też po złożeniu oświadczenia o którym mowa w §4 ust. 11 (poniżej).
 11. Zwycięzca wraz z odbiorem pojazdu wyrazi zgodę na piśmie na dokonanie zapisu audio video ze spotkania na którym nagroda zostanie przez Zwycięzcę odebrana wyrażając przy tym zgodę na publikację tego nagrania przez Organizatora wraz z wizerunkiem zwycięzcy w mediach społecznościowych, serwisach internetowych i telewizyjnych.

 

§5. Nagroda

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. W ramach konkursu została przewidziana nagroda : Ford Mustang, rok produkcji 2013, nr VIN: 1ZVBP8AMXE5275404, silnik o pojemności 3700ccm, rodzaj nadwozia coupe, kolor powłoki lakierowej: szary  (dalej Nagroda). 
 3. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do przekazania Organizatorowi pełnych danych osobowych wraz ze wskazaniem Urzędu Skarbowego właściwego dla Zwycięzcy, niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego wskazanego w 5 ust. 5 w terminie przed przekazaniem nagrody. Przychód uzyskany z nagrody podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagrody. Płatnikiem podatku jest organizator.
 4. Nagroda wymieniona w ust. 2 nie może zostać wymieniona na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator oświadcza, że samochód osobowy będący przedmiotem konkursu jest samochodem używanym i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jego stan techniczny oraz dotychczasową historię tego pojazdu.

 

§6. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
 2. Reklamacje, można przesłać pocztą na adres Organizatora wyszczególniony w § 1 lub drogą mailową na adres konkurs.fasthog@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  a) imię̨ i nazwisko Uczestnika
  b) adres do korespondencji
  c) wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
  d) żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu pisemnie (przesyłką pocztową) lub na żądanie złożone w reklamacji na wskazany adres e-mail.

 

§7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest organizator oraz właściciel MOTO-LEADER Łukasz Dziewulski, woj. Mazowieckie, pow. Sokołowski, gm. Repki, ul. Orzechowa 21, 08-307 Repki, wpisana do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), numer NIP 823-159-96-56, Numer REGON 141625498 
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:
  a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
  b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  a) w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dane Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c) prawo do przenoszenia danych;
  d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz szczegółowy zakres, cele, podstawa prawna i sposób przetwarzania danych w związku z udziałem w Konkursie zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://fasthoggarage.pl/polityka-prywatnosci

 

§8. Prawa organizatora

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane
  z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Konkursu, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Konkursu.

 

§9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się w szczególności:
  a) wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
  b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
 3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

 

Zgoda RODO:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie „Mustang dla widza – FastHog” tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez firmę MOTO-LEADER Łukasz Dziewulski, woj. Mazowieckie, pow. Sokołowski, gm. Repki, ul. Orzechowa 21, 08-307 Repki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), numer NIP 823-159-96-56, Numer REGON 141625498 Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy faktu, że powyższa zgoda może być cofnięta w każdym czasie.” 18